Великотърновски университет
bg
cn
en
Меню

Стипендиантски програми в BLCU

Стипендиантски програми в BLCU

Пекинският университет за езици и култури (BLCU) обявява Mеждународна стипендия за учители по китайски език - 2022 г. Стипендията има за цел да удовлетвори нарастващите нужди от квалифицирани кадри по китайски език в международен план и улесняването на международното обучение по китайски език извън Китай.

 

I. Изисквания към кандидатите

а) да не са с китайско гражданство;

б) да са приятелски настроени към Китай, да нямат криминално досие и да спазват законите и наредбите на Китайското правителство, както и правилата и разпоредбите на Университета;

в) в добро физическо и психическо състояние, с добър академичен успех и поведение;

г) с желание за работа в сферата на обучението по китайски език и свързаните с него области;

д) на възраст между 16 и 35 години (към 1 септември 2022 г.). За преподаватели по китайски език допустимата възраст е до 45 год., а за недипломирани кандидати е до 25 год.

 

II. ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

 

A. Програми за учители по китайски език

а) Докторантска програма „Преподаване на китайски език като чужд“ (DTCSOL). Програмата започва през септември 2022 г. и предоставя стипендия за максимален срок от четири учебни години. Кандидатите трябва да притежават магистърска степен по специалности като Преподаване на китайски език като чужд, лингвистика или преподаване на китайски на чужденци. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 200 точки на HSK тест (ниво 6) и 60 точки на HSKK (ниво напреднали – Advanced). Предимство ще имат кандидатите, които могат да предоставят трудов договор за преподаване в образователна институция след завършване на обучението си в Китай или друго доказателство за заетост в тази сфера.

 

б) Магистърска програма „Преподаване на китайски език като чужд“ (MTCSOL). Програмата започва през септември 2022 г. и предоставя стипендия за максимален период от две учебни години. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен и да имат минимален резултат от 210 точки на теста HSK (ниво 5), както и 60 точки на теста HSKK (средно ниво). Предимство ще имат кандидатите, които могат да предоставят трудов договор за преподаване в образователна институция след завършване на обучението си в Китай или друго доказателство за заетост в тази сфера.

 

в) Бакалавърска програма „Преподаване на китайски език като чужд“ (BTCSOL). Програмата започва през септември 2022 г. и предоставя стипендия за максимален период от четири учебни години. Кандидатите трябва да притежават диплома за средно образование и минимален резултат от 210 точки на теста HSK (ниво 4), както и 60 точки на теста HSKK (средно ниво – Intermediate).

 

г) Стипендия за едногодишно обучение. Програмата започва през септември 2022 г. и осигурява стипендия за максимален период от 11 месеца. Чуждестранни студенти, които са се възползвали от подобни стипендии не се допускат.

* За областта на TCSOL (преподаване на китайски език като чужд) кандидатите трябва да имат минимален резултат от 270 точки на HSK тест (ниво 3) и резултат от тест HSKK.

* За изучаване на китайски език кандидатите трябва да имат минимален резултат от 210 точки на теста HSK (ниво 3). Предимство ще имат кандидатите, които предоставят резултат от тест HSKK.

 

д) Стипендия за едносеместриално обучение. Програмата започва през септември 2022 г. или март 2023 г. и предвижда стипендия за максимален период от пет месеца и важи само за преподаване на китайски език като чужд. Кандидатите трябва да имат минимален резултат от 180 точки на HSK тест (ниво 3) и резултат от тест HSKK. Кандидатите, притежаващи виза X1 или X2, не отговарят на условията.

е) Стипендия за 4-седмично обучение. Програмата започва през юли или декември 2022 г. и предвижда четириседмично обучение. Кандидатите, притежаващи виза X1 или X2, не отговарят на условията.

Кандидатите за области, свързани с китаистика, изучаване на китайски език (плюс настаняване в семейство-домакин за културен обмен) и за специалната четириседмична програма на Институтите „Конфуций“, трябва да предоставят резултати от HSK тест. Програмата може да бъде организирана и заявена от изпращащата институция при наличие на 10-15 участници в група и подробен учебен план, изготвен  съвместно с приемащата институция и съгласуван с Центъра за езиково обучение и сътрудничество.

 

Б. Стипендии за онлайн програми

а) Онлайн програмата за едногодишно изучаване на китайски език започва през септември или март всяка година. Изисква се общ резултат от теста за владеене на китайски език от 180 точки на HSK (ниво 3), а резултати от HSKK са за предпочитане.

б) Онлайн програмата за едносеместриално изучаване на китайски език започва през септември или март всяка година. Кандидатите трябва да имат резултат от HSK тест (няма специфични изисквания за ниво или резултат).

 

III. ПОКРИТИЕ

Международната стипендия за учители по китайски език покрива таксата за обучение, таксата за настаняване, включва месечна издръжка (не важи за програмата за четириседмично обучение) и разходите за медицинска застраховка.

За онлайн програмите се покрива само таксата за обучение.

 

IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Онлайн регистрацията ще бъде достъпна от 1 март 2022 г. на уебсайта за кандидатстване за Международна стипендия за учители по китайски език: cis.chinese.cn.

Кандидатите трябва да се регистрират в сайта и да потърсят информация относно препоръчващите и приемащите институции; да качат материалите за кандидатстване онлайн; да следят придвижването на подаденото заявление, коментарите и резултатите. Одобрените кандидати трябва да направят потвърждение, за да започнат процедурите за записване в BLCU, да разпечатат онлайн сертификата за стипендия и да се регистрират в BLCU на определената дата, съгласно писмото за прием.

 

Крайните срокове за кандидатстване (пекинско време):

  • 15 април 2022 г. (за тези, които започват през юли)
  • 15 май 2022 г. (за тези, които започват през септември)
  • 15 септември 2022 г. (за тези, които започват през декември)
  • 15 ноември 2022 г. (за тези, които започват през март 2023 г.)

 

Центърът за езиково обучение и сътрудничество (CLEC) ще възложи на експертна група да прегледа заявленията. Решенията ще се вземат на базата на резултатите от HSK и HSKK, като се вземе предвид разпределението по държави, както и други фактори. Резултатите ще бъдат публикувани около три месеца преди началото на програмата.

 

V. Политики по отношение на работещите като учители по китайски език и носителите на награди от състезанието „Китайски мост“:

 

а) Работещи като учители по китайски език понастоящем:

Работещите понастоящем като учители по китайски език, кандидатстващи за стипендии, могат да бъдат освободени от представяне на сертификати от изпит за владеене на китайски език (HSK), ако могат да предоставят доказателство за заетост и препоръка от институцията, в която работят.

б) Наградени в състезанието „Китайски мост“:

Кандидатите, които са спечелили Международен сертификат за стипендия за учители по китайски език за 2022 г. в различни състезания „Китайски мост“, трябва да подадат документите си за кандидатстване заедно със своите сертификати за стипендия в BLCU на уебсайта на Международната стипендия за учители по китайски език.

За допълнителна информация моля свържете се с chinesebridge@chinese.cn.

 

VI. Документи за кандидатстване за международна стипендия за учители по китайски език.

 

За всички кандидати:

а) сканирано копие на паспорта (страницата със снимката);

б) сканирано копие на валидни сертификати с резултати от тестовете HSK и HSKK;

в) препоръка от ръководителя на изпращащата институция (напр. Директор на Институт „Конфуций“);

г) копие от диплома за най-високата придобита образователна степен (или доказателство за предстоящо дипломиране).

 

За кандидати за стипендиантска програма:

* За обучаеми по докторантска програма с преподаване на китайски език като чужд (DTCSOL)

а) академична справка от най-високата придобита образователна степен;

б) 2 препоръки от професори, доценти или експерти с професионални и технически звания в съответните области;

в) мотивационно писмо от 3000 думи на китайски (включително познания за планираната област на обучение и предложение за изследване);

г) писмено потвърждение от научен ръководител;

д) предимство имат кандидатите, които могат да предоставят трудов договор за преподаване в образователна институция след завършване на обучението си в Китай или друго доказателство за заетост в тази сфера.

 

* За студенти в магистърска програма с преподаване на китайски език като чужд (MTCSOL)

а) академична справка от най-високата придобита образователна степен;

б) 2 препоръки от професори или доценти;

в) план за обучение (включително автобиография, образование, ниво на владеене на китайски език, мотивационно писмо с включен изследователски опит, предложение за изследване и план за кариера) над 800 китайски думи;

г) предимство имат кандидатите, които могат да предоставят трудов договор за преподаване в образователна институция след завършване на обучението си в Китай или друго доказателство за заетост в тази сфера.

 

*За студенти в бакалавърска програма с преподаване на китайскии език като чужд (BTCSOL)

а) академична справка;

Други необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите, които понастоящем работят като учители по китайски език, трябва да представят доказателство за заетост, както и препоръка от работодателя.

За кандидатите под 18-годишна възраст, техните родители трябва да поверят настойничеството на ученика на некитайски гражданин, пребиваващ в Китай, или на китаец, пребиваващ в Пекин, и да предоставят нотариално заверена декларация за настойничество.

 

Забележка:

Кандидатите за едносеместриална и четириседмична програма за стипендия, които притежават виза X1 или X2, не отговарят на условията. Страниците на паспорта ще бъдат проверени при регистрация. Всички последици от предоставянето на фалшиви документи се поемат от самите кандидати.

При определени условия Пекинският университет за езици и култури (BLCU) ще изисква допълнителни документи.

VII. ДРУГИ

a) За повече информация за обучение и курсове в различни специалности, посетете уебсайта за прием в Пекинския университет за езици и култури (BLCU) за международни студенти: http://admission.blcu.edu.cn

б) Студентите (бакалаври, магистри, докторанти) подлежат на годишна оценка съгласно процедурите за оценяване на Международната стипендия за учители по китайски език.

в) За записване и други въпроси по време на епидемията Covid-19, моля свържете се с Пекинския университет за езици и култури (BLCU).

г) Ученици, които не са преминали медицински преглед преди записване; такива, които се откажат по време на обучението, не се явят или прекъснат обучението си без разрешение, ще бъдат лишеини от стипендия.

д) Всеки кандидат може да кандидатства само за една стипендия, предоставена от Китайското правителство. Множество заявления за различни стипендии ще се считат за невалидни и на такива кандидати ще им бъде отказана стипендия.

 

VIII. КОНТАКТИ

Международна приемна служба

Пекински университет за езици и култури

Тел: 86-10-82303086/ 82303951

Факс: 86-10-82303087

Имейл: zhaosh2@blcu.edu.cn

Уебсайт: http://admission.blcu.edu.cn

 

 

 北京语言大学2022年 国际中文教师奖学金申请办法

 BLCU Application Guide for International Chinese Language Teachers Scholarship 2022